Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTitah KDYMM Sempena Perasmian Majlis Ilmu 2019

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

DI MAJLIS
PERASMIAN MAJLIS ILMU 2019
SEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN
KEPUTERAAN BAGINDA YANG 
KE-73 TAHUN

PADA HARI SABTU
13 SAFAR 1441 / 12 OKTOBER 2019

BERTEMPAT
BALAI KHAZANAH ISLAM
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana dengan limpah rahmat-Nya jua, dapatlah kita hadir dan berkumpul di Majlis Ilmu pada pagi ini.
 
Pada tahun ini, Majlis Ilmu memaparkan tema: “Manuskrip Islam Mercu Tanda Ketamadunan Umat”. 

Bercakap mengenai ketamadunan umat, pada biasanya kita akan mengimbas balik sejarah ketamadunan Islam di era Kerajaan Abbasiyyah di Kota Baghdad, di zaman Pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid dan Khalifah Al-Ma’mun, di mana aktiviti-aktiviti keilmuan seperti perbincangan, penyelidikan, penulisan dan penterjemahan telah diungkayahkan oleh “Baitul Hikmah”, yang berjaya melahirkan ramai para ilmuan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali serta ramai lagi. 

Baitul Hikmah pada ketika itu bukan sahaja merupakan perpustakaan, malahan juga tempat pertemuan para cendekiawan dan ilmuan. 

Pada hemat Beta, Balai yang kita ada sekarang juga ada mirip-miripnya dengan Baitul Hikmah, kerana Balai ini juga berperanan sangat luas, seperti mengumpul, memelihara, mengkaji dan menyebarkan khazanah ilmu untuk kemajuan Islam dan umat seumumnya. 

Beta difahamkan, Balai ini, sejak ia ditempatkan sementara di Bangunan Darul Ifta’ pada Ogos 2001, telah menerima kunjungan kira-kira lebih seratus ribu pengunjung terdiri dari orang-orang kenamaan dan para pembesar, para pengkaji, penuntut dan orang ramai, dari dalam dan luar negara. 

Beta gembira, Majlis Ilmu pada tahun ini disempenakan juga dengan perasmian Bangunan kekal Balai ini. 

Sesuai dengan kefungsian Balai, bukan hanya untuk mempamer semata-mata, bahkan juga mendukung konsep ketamadunan yang lebih menyeluruh, maka Beta sukacita menamakan Bangunan kekal ini dengan nama : Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, untuk menggantikan nama: Balai Pameran Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 

Beta berharap, Balai ini akan benar-benar menjadi pusat warisan ilmu Islam, yang mampu untuk menghidupkan budaya ilmu melalui aktiviti-aktiviti keilmuan. 
Beta juga ingin melihat komitmen institusi-institusi pengajian tinggi bagi sama-sama menjayakan aktiviti dan program keilmuan tersebut. 

Pada hemat Beta, Balai ini juga berpotensi untuk menjadi ‘Pusat sehenti destinasi pelancongan Islam’ atau ‘One-stop Islamic tourism destination’. Maka sehubungan dengan itu mustahaklah bagi kementerian dan jabatan yang berkenaan untuk memberikan komitmen padu masing-masing bagi kemajuan Balai ini. 

Di sini, Beta dengan sukacita mengumumkan, bahawa Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan duduk di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk mengurus dan mentadbirkannya. 

Bersukut dengan suasana keilmuan pada pagi ini, Beta tersuntik untuk menganugerahkan satu penganugerahan berprestij kepada seorang tokoh ilmuan Negara Brunei Darussalam, yang dinilai layak menerimanya, demi kerana keilmuan beliau dalam bidang pengkhususannya. Anugerah tersebut ialah berupa gelaran : “Professor Kehormat”. 

Dengan lafaz Bismillaahir Rahmaanir Raheem, Allahumma Shalli ‘Alaa Sayyidina Muhammad, Wa’alaa ‘Aalihi Washahbihi Ajma’een, Beta dengan amat sukacita merasmikan Majlis Ilmu 2019 berserta semua acara-acara di dalamnya dan sekaligus merasmikan Bangunan Kekal Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.